Disclaimer

StekkerWeb.nl zal met de voorhanden zijnde mogelijkheden trachten zorg te dragen voor een overzichtelijke en juiste weergave van gegevens op de website.

StekkerWeb.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en of aan te passen naar eigen inzicht.

StekkerWeb.nl. koopt en verkoopt zelf geen oplaadpunten maar heeft als doelstelling aanbieder en gebruiker met elkaar in contact te brengen, ongeacht waar deze woonachtig zijn.

StekkerWeb.nl is niet aansprakelijk wanneer door de aanbieder aan StekkerWeb.nl verzonden emailberichten of andere elektronische berichten, niet tijdig worden ontvangen en verwerkt.

StekkerWeb.nl is voorts niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken informatie van een aanbieder, waaronder mede wordt verstaan het verkeerd vermelden van een prijs of specificaties.

Verwijzingen naar websites van aanbieders zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. StekkerWeb.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites waarnaar of vanwaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt ten behoeve van andere websites en/of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StekkerWeb.nl.

De gebruikte en door ons ontworpen symbolen / pictogrammen dienen ter aanduiding van de bezoeker en op deze symbolen / pictogrammen rust ons intellectuele eigendomsrecht.Wanneer wij ondanks de copieercode toch afbeeldingen / pictogrammen van onze website op andere websites tegenkomen welke zonder onze toestemming worden gebruikt dan zal StekkerWeb bij het opmerken hiervan gerechtelijke stappen ondernemen en ALLE hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de partij welke deze zonder toestemming heeft geplaatst / gebruikt.

StekkerWeb.nl is niet aansprakelijk voor het eventueel niet goed functioneren van de website.

StekkerWeb.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat informatie op de website onjuist en/of onvolledig door StekkerWeb.nl of door aanbieders op de website wordt vermeld, waaronder mede wordt begrepen het verkeerd of onvolledig vermelden van specificaties en prijzen.

Oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en / of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt of publiceert.

Abonnementen hebben een duur van 1 jaar en zijn per jaar opzegbaar.
Uw opzegging dient 2 maanden voor aanvang van de nieuwe periode door ons te zijn ontvangen.

Betalingen dienen voldaan te zijn voor de nieuwe abonnementperiode.
Stekkerweb heeft het recht uw advertentie niet weer te geven op de website zolang betaling(en) uitblijven.
Voor het weer actief maken van uw advertentie belasten wij u 25 (excl btw).
Wanneer betalingen niet, of niet tijdig zijn voldaan zullen alle kosten die hieruit voortkomen voor rekening abonnee komen.

Bij geschillen is het Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Zwolle-Lelystad met uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Heeft u vragen? Stel ze ons: info@StekkerWeb.nl.

Filter opties

Toegepaste filters